Turizm Fakültesi

İç Kontrol

31/08/2016 15:20:51 - 01/09/2016 15:20:51 - 10907 Okunma

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

Turizm Fakültesi Kamu Hizmet Standartları

Ek-1 Yönetmelik

KLÜ Etik Değer ve Dürüstlük İlkeleri

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

Turizm Fakültesi Misyon ve Vizyon

Turizm Fakültesi Teşkilat Şeması

Turizm Fakültesi Personel Listesi

Turizm Fakültesi  Görev Tanımları       

Turizm Fakültesi  Görev Dağılımları

Turizm Fakültesi  Hassas Görev Raporu

Turizm Fakültesi  İş Akış Şemaları

 

•Öğrenci İşleri

 

 

 

•Ders Görevlendirme

 

•Ek Ders Formlarının Hazırlanması

 

•Fakülte Sekreterliği

 

•Yazı İşleri

 

•FYK Üye Seçimi

 

•Satın Alma

 

•Mali İşler (Genel)

 

•Telefon Faturaları Ödeme

 

•Dayanıklı Taşınır Zimmet

 

•Taşınır Mal Depolama

 

•Taşınır Mal Giriş-Çıkış

 

•Taşınır Mal Kayıt Kontrol

 

•Taşınır Mal Sayım

 

•İdari İşler

 

•Personel İzin

 

İşe Başlama ve Ayrılma

Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

Performans Değerlendirme Formu

KLÜ İdari Personel Performans Değ. Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları

Standart 4 - Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5 - Planlama ve Programlama

Turizm Fakültesi  Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)

Turizm Fakültesi  Yıllık İş Planı

Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Turizm Fakültesi  Risk Analiz Tablosu

Turizm Fakültesi  Risk Değerlendirme Tablosu

Turizm Fakültesi  Risk Profil Tablosu

3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Turizm Fakültesi  Risk Önleme Eylem Planı

Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Turizm Fakültesi  Prosedür Listesi

Standart 9 - Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı

Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller

Kontrol Formu

Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği

Faaliyetlerin Sürekliliği

Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

 

 

 

 

•KLÜ Bologna Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu 

 

•Maaş Bilgi Girişi Ekranı Uygulama Kılavuzu

 

•Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Düzenleme Kılavuzu

  •Ekders Ücret Ödemeleri Uygulama Kılavuzu
  •Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri Uygulama Kılavuzu
  •Sosyal Hak Yardım Ödemeleri Kılavuzu
  •EKAP Doğrudan Temin Kılavuzu
   

Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13 - Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

Standart 14 - Raporlama

Turizm Fakültesi  2015 Faaliyet Raporu

Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Turizm Fakültesi  Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5 - İZLEME STANDARTLARI

Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Çalışan Öneri Formu

İç Kontrol İzleme Formu

Memnuniyet Anket Formu

Şikâyet Formu

Standart 18 - İç Denetim

KLÜ İç Kontrol Eylem Planı

6- PROSEDÜRLER

kontrol

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.